ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ$ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿFਤੇ ਲਈ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ੱ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।